Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN CVBA Vivantia (0462-158-775) en VZW Het Volk van Leuven (0417-956-865)

ART. 1: Offerten  
Al onze offerten hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij anders vermeld op de offerte (v.b. door tijdelijke acties,… ).

ART. 2: Bestellingen en annulering
Elke bestelling wordt vastgelegd in een verkoopsovereenkomst en houdt de aanvaarding in door de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden zijn alleen bindend, wanneer ze in de verkoopsovereenkomst schriftelijk worden bevestigd. Bij bestellingen wordt steeds een voorschot aangerekend van 20 % van de verkoopsprijs met een minimum van 25 Euro. Bij annulering van de bestelling of verbreking van de verkoopsovereenkomst is de klant of de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de waarde van de bestelling of overeenkomst met een minimum van 25 Euro.

ART. 3: Prijsaanpassingen, voorbehoud
Wanneer de levering plaatsvindt binnen de maand, volgend op de verkoopsovereenkomst, mag de vermelde prijs, exclusief de belastingen, geen enkele verhoging ondergaan, behoudens ingevolge wijzigingen, door de overheid opgelegd, na datum van de overeenkomst. Buiten deze termijn heeft de verkoper het recht de prijs aan te passen, indien er zich, na de totstandkoming van de verkoopsovereenkomst, wijzigingen hebben voorgedaan in de bestanddelen van de prijs en dit onafhankelijk van de wil van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor een model of type te leveren, dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model, voor zover hieruit geen wezenlijk nadeel voortvloeit voor de koper.

ART. 4: Leveringstermijn, levering, risico-overgang
Alle goederen dienen afgehaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na de kennisgeving van de beschikbaarheid. De levering heeft plaats door afhaling op het adres van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De leveringstermijn is bindend en dat zowel voor de verkoper wat de levering betreft als voor de koper wat de in ontvangstneming betreft. Bij laattijdige levering of in ontvangstneming wordt, de aan de andere partij verschuldigde schadeloosstelling per dag vertraging, forfaitair vastgesteld op 1/365 van de vermelde prijs, exclusief belastingen.  Ondanks de clausule van eigendomsvoorbehoud draagt de koper alle risico’s m.b.t. het goed vanaf de levering. Vervoerskosten zijn ten laste van de koper.

ART. 5: Omruiling
Goederen kunnen niet omgeruild worden tenzij anders vermeld op het aankoopbewijs.  Goederen worden nooit terugbetaald.Omruilen kan enkel op vertoon van het aankoopbewijs.
In Thuiszorgwinkel Vivantia kan omruilen alleen binnen de eerste 8 kalenderdagen. Het product dient in zijn originele verpakking en in perfecte staat teruggebracht te worden. Individuele bestellingen en verkopen van hygiënisch materiaal worden nooit omgeruild.  Onder Individuele bestellingen verstaat men producten die expliciet op vraag van de klant besteld werden en dus niet standaard in het assortiment voorradig zijn.

ART. 6: Betaling, wanbetaling, eigendomsoverdracht
De betaling gebeurt op het ogenblik van de levering, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle facturen zijn betaalbaar te Leuven en dit binnen de 30 dagen na factuurdatum. Tussenkomsten door ziekenfondsen of Vlaams Agentschap worden afgehouden ‘onder voorbehoud’ van uitbetaling door deze instanties.  Bij weigering aanvaardt de klant een bijkomend factuur. Elke niet op de vervaldag ontvangen betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per begonnen maand op. Bovendien is op elke, niet op de vervaldag ontvangen betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire verhoging verschuldigd van 20 % met een minimum van 25 Euro. Bij niet-betaling kan de verkoper, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij aangetekend schrijven en dit 10 kalenderdagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang er geen volledige betaling is van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen.   A

ART. 7: Verborgen gebreken en garantie
De verborgen gebreken worden gedekt door een garantie, die uitdrukkelijk is overeengekomen. Zij moeten per aangetekend schrijven binnen de 48 uren na hun vaststelling worden gemeld. Het recht op garantie vervalt, indien de koper niet binnen de twee maanden, na de vaststelling van het gebrek, de verkoper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte heeft gebracht. De garantie  dekt niet de normale ( banden, batterijen …) slijtage. Hij is evenmin van toepassing indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het goed. Wanneer de garantie wordt ingeroepen, dient het aangekochte toestel te worden binnengebracht op het, in de overeenkomst, vermelde adres van de verkoper. Bij nazicht aan huis of afhaling door de verkoper zijn verplaatsingskosten verschuldigd conform het bepaalde op de voorzijde van deze overeenkomst.

ART. 8: Klachten en wanprestaties  
Klachten betreffende de aangekochte goederen dienen binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan het, in de overeenkomst, vermelde verkoopsadres. Onverminderd specifieke bedingen in deze overeenkomst worden in geval van wanprestaties de rechten en verplichtingen van partijen als volgt geregeld. De in gebreke zijnde partij dient door de andere partij per aangetekend schrijven te worden aangemaand om haar verplichtingen binnen de 10 kalenderdagen, volgend op het aangetekend schrijven, na te komen. Blijft de aangemaande partij ook gedurende deze 10 kalenderdagen in gebreke, dan heeft de andere partij de keuze om per aangetekende brief de uitvoering van de overeenkomst te eisen ofwel ze onmiddellijk van rechtswege te ontbinden. In beide gevallen behoudt zij haar recht op vergoeding van de geleden schade. Gaat zij over tot de ontbinding van de overeenkomst, dan moet wederzijds teruggave gebeuren van het reeds gepresteerde. Bij wanprestatie van de ene partij heeft de andere partij het recht haar prestaties op te schorten.

ART. 9: Overmacht  
Binnen de 10 kalenderdagen na het optreden van toeval of overmacht, die een partij belet haar verplichtingen na te komen, dient de andere partij daarvan te worden verwittigd. Die andere partij heeft dan, eveneens binnen de 10 kalenderdagen, de keuze om ofwel uitstel van prestatie toe te staan dan wel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden. In dit laatste geval dient de wederzijdse teruggave van het reeds gepresteerde te gebeuren en dit zonder in het ene of andere geval aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

ART. 10: Geschillen  
Partijen komen overeen de tussen hen gerezen geschillen in gemeenschappelijk overleg op te lossen. Komen zij niet tot een oplossing dan kan het ontstane geschil enkel voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

ART. 11: Privacy
Wij verbinden er ons toe uw privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR).
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen aan onze klantendienst op info@vivantia.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.vivantia.be of kan u opvragen bij onze winkels/klantendienst.

Hoofdzetel – Administratie – K.Leopold I-straat 34 – 3000 Leuven – Tel. 016 31 44 60 – Fax 016 31 44 61